Etna. (Member)

REGISTERED:04/19/2010
COMMENTS POSTED:2
MIXES CREATED:0

» VIEW BLOG Etna.'s Blog

Etna on 04/30/2010 at 06:17PM

Yakazât-ı Leyliyye

Gel bu akşam da ser-be-ser güzelim,                                            İhtizâzât-ı leyli dinliyelim:

Tâ uzaklarda işte bir piyano,                                                     Tâze parmakların temâsiyle                                                            Ağlıyor bir hazan hevâsiyle...

Dinle ey yârim işte ağlıyan o                                                  Gecenin ka'r-ı pür-sükûnunda,                                             Zulmet-i ebkemin derûnunda

Gâh onun ihtizâz-ı pestiyle                                                     Mütevahhiş, hazin, rakîk ü nizâr                                              Dağılır cevve bir sürûd-i hezâr.

Gâh onun irtiâş-ı mestiyle                                                            Dolaşır kâinat-ı nâimeyi                                                               Bir umûmî şehîk-ı tenhâyî...

Onu kim dest-i ra'şedâriyle                                                   Çalıyor, perde perde inletiyor?                                                    Onu kim böyle gamla söyletiyor?

Tellerin lâhn-i inkisâriyle                                                         Hangi metrûke böyle eğleniyor?                                               Hangi matem bu sesle söyleniyor?

Gâh olur ince, nâzenîn bir ses,                                                        Leyl içinde sürüklenir, inler;                                                        Onu zulmet, sükût ile, dinler.

Gâh olur bir figan-ı tîz-heves;                                                    Bütün a'sab-ı kâinatı gerer;                                                      Kalb-i hâbîde-i cihan titrer.

Sonra bir şehka-i bükâ olarak                                                  Düşer âğuş-i leyl-i târîke                                                        Çalışır rûh-ı samtı tahrîke...

Sonra tedrîcen alçalıp solarak                                                        O kadar pest olur ki öksürerek                                              Zannedersin tebâh olup gidecek...

Sonra baygın, kesik sükût eyler;                                                     Mûsikî-i sükûtu okşıyacak                                                               Bir enîn hafî kalır ancak...

Kim bilir, kim bilir neler söyler;                                                        Bu süreksiz hevesli zemzemeler,                                                  Bu susup durma, sonra söylemeler,

Bu nevâzişli, nazlı, boş negamât,                                                 Bu rekâket, bu lüknet-i elhân,                                                      Bu tereddütlü mûsikî-i figan,

Bu yarım cümleler, yarım kelimât,                                             Belki leyl-i hamûşa yalvarıyor;                                                  Belki bir tûf-i tesliyet arıyor.

Gâh mestâne bir şetâretle                                                        Bâd-i pür-gûyu eyliyor taklîd,                                                  Uçuyor cevre pür-hayâl ü ümîd

Gâh bir muğşiyâne hâletle                                                      İnliyor muhtazır, zebûn ü harâb;                                                 Oluyor can-be-leb tuyûr-i cevâb...

Tâ uzaklarda işte bir piyano;                                                      Onu bî-şüphe bir kadın çalıyor;                                                  Mûsikîden cevâb-ı ye's alıyor.

 

Dinle ey rûhum işte ağlıyan o...

» 0 COMMENTS Share

Etna.'s Wall